FÓGRA MAIDIR LE COSAINT SONRAÍ AGUS BEARTAS FIANÁN

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais i leith an tsuímh gréasáin seo. Nílimid freagrach as ábhar nó cleachtais phríobháideachais aon suíomhanna gréasáin eile.

Fógra maidir le Cosaint Sonraí

Chun críocha na reachtaíochta um chosaint sonraí, is é Banc Ceannais na hÉireann, Sráid Wapping Nua, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, an rialaitheoir sonraí do shonraí pearsanta a chuirtear ar fáil tríd an suíomh gréasáin seo nó i dtaca le boinn inbhailithe a cheannach. An fhaisnéis go léir a thugtar don Bhanc Ceannais tríd an suíomh gréasáin seo, stóráiltear laistigh den Aontas Eorpach é.

Faisnéis Phearsanta a Bhailiú agus a Úsáid

Is féidir leat faisnéis a thabhairt dúinn sna cásanna seo a leanas:

 • nuair a bheidh boinn inbhailithe á gceannach agat ar an suíomh gréasáin lena n-áirítear nuair a chláróidh tú mar chustaiméir;
 • nuair a chomhlánóidh tú foirmeacha ar an suíomh gréasáin amhail an fhoirm ‘teagmháil a dhéanamh linn’;
 • nuair a chláróidh tú dár nuachtlitir;
 • nuair a ghlacfaidh tú páirt i gcomórtais deartha;
 • nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn ar an nguthán, thar an ríomhphost nó ar bhealach eile.

Féadfar na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh i bhfaisnéis phearsanta a thugtar dúinn:

 • ainm;
 • eolas teagmhála lena n-áirítear seoladh ríomhphoist, seoladh billeála agus seoladh seachadta;
 • faisnéis a bhaineann le do shainroghanna agus do chuid ábhar spéise;
 • faisnéis eile atá ábhartha do shuirbhéanna custaiméirí agus/nó tairiscintí;
 • sonraí cárta creidmheasa arna mbailiú ag soláthraí seirbhísí íocaíochta tríú páirtí [Realex Payments thar ceann Monsoon mar sholáthraí chóras na mBonn Inbhailithe].

Bailímid agus úsáidimid an fhaisnéis chun do tháirgí roghnaithe agus seirbhísí a thabhairt duit, mar shampla:

 • úsáidimid an cárta creidmheasa, an t-eolas teagmhála agus an seoladh billeála chun íocaíocht a phróiseáil i leith do tháirgí roghnaithe.
 • úsáidimid an seoladh agus an t-eolas teagmhála chun a chinntiú go ndéanfar do tháirgí roghnaithe a sheachadadh duit ar bhealach sábháilte, éifeachtúil agus nochtfar an fhaisnéis sin don Phost nó do sheirbhís chúiréireachta chun na críche sin.
 • bailímid agus úsáidimid an fhaisnéis sin de bhun ár leasanna dlisteanacha lena n-áirítear margaíocht, do chuid riachtanas a thuiscint agus ár dtáirgí agus seirbhísí a fheabhsú.

Ó am go ham, ba mhaith linn:

 • ríomhphoist promóisin a chur chuig an seoladh ríomhphoist a bheidh tugtha agat maidir le táirgí nua, tairiscintí speisialta nó faisnéis eile má mheasaimid gur ábhar spéise duit an fhaisnéis sin.
 • teagmháil a dhéanamh leat chun críocha taighde margaidh.

Má thugann tú toiliú dúinn teagmháil a dhéanamh leat chun na gcríoch thuas, déanaimid amhlaidh. Má dhiúltaíonn tú do na cumarsáidí sin, urramóimid do chuid sainroghanna gach tráth.  Féach an chuid thíos ar “Conas Fianáin a Rialú” maidir leis an gcaoi inar féidir leat bailiú nó úsáid do chuid faisnéise pearsanta a shrianadh.

Coinneoimid do chuid faisnéise pearsanta ar feadh cibé fad is gá chun na gcríoch sonrach ar ina leith a bailíodh í.

Do chuid Faisnéise a Choinneáil Slán

Táimid meáite ar a chinntiú go gcoinnítear do chuid faisnéise slán. D’fhonn rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe a sheachaint, tá nósanna imeachta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí curtha i bhfeidhm againn chun an fhaisnéis a bhailímid ar líne a chosaint agus a choinneáil slán.

Do chearta

Tá na cearta seo a leanas agat:

 • an ceart cóip den fhaisnéis phearsanta atá á sealbhú againn fút a fháil;
 • an ceart iarratas a dhéanamh go ndéanfaí faisnéis mhíchruinn, neamhiomlán nó faisnéis nach bhfuil cothrom le dáta a cheartú;
 • an ceart go ndéanfaimid aon fhaisnéis atá againn fút a léirscriosadh in imthosca áirithe amhail nach gá dúinn an fhaisnéis sin a shealbhú a thuilleadh nó i gcás ina mbeidh do thoiliú leis an bpróiseáil tarraingthe siar;
 • an ceart agóid a dhéanamh in aghaidh phróiseáil do chuid faisnéise amhail próiseáil chun críocha margaíochta dírí;
 • an ceart iarraidh orainn do chuid faisnéise a thabhairt duit i bhformáid struchtúrtha, chomónta a bheidh inléite ag meaisín;
 • an ceart a iarraidh go srianfaí próiseáil do chuid faisnéise in imthosca áirithe.

I gcás ina mbeidh do chuid sonraí á bpróiseáil againn ar bhonn do thoilithe amháin, beidh tú i dteideal do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith. Ní dhéanfaidh sé seo difear do dhlíthiúlacht ár bpróiseála sula ndéanfar an toiliú a tharraingt siar.

Tá an ceart agat freisin gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí tráth ar bith. 

Féadfaidh go mbeidh feidhmiú do chuid ceart faoi réir coinníollacha áirithe agus féadfaidh go mbeidh tuilleadh faisnéise ag teastáil uainn uait sula mbeimid ábalta freagairt do d’iarratas.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach um Chosaint Sonraí ag an seoladh ríomhphoist thíos nó tríd an bhFoirm Iarratais um Chearta an Duine is Ábhar do na Sonraí  a chur isteach.

Beartas Fianán

Chun go bhfeidhmeoidh an suíomh gréasáin i gceart, uaireanta cuirimid comhaid bheaga sonraí ar a dtugtar “fianáin” ar do ghléas. Déanann formhór suíomhanna gréasáin móra é seo.

Céard is fianáin ann?

Is comhad beag é fianán a shábháiltear ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach ag an suíomh gréasáin nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh. Cuireann sé ar chumas an tsuímh gréasáin cuimhneamh ar do chuid gníomhartha agus sainroghanna (amhail clómhéid agus sainroghanna taispeána) thar thréimhse ama, sa chaoi nach mbeidh ort iad a chur isteach arís gach uair a thagann tú ar ais chuig an suíomh nó chuig an mbrabhsálaí ó leathanach amháin go leathanach eile.

Úsáidimid fianáin logála tráchta chun na leathanaigh a úsáidtear a shainaithint. Cuidíonn sé seo linn chun anailís a dhéanamh ar shonraí maidir leis an trácht ar leathanaigh gréasáin agus chun ár suíomh gréasáin a fheabhsú d’fhonn é a chur in oiriúint do riachtanais custaiméirí. Ní bhainimid úsáid as an bhfaisnéis sin ach chun críocha anailíse staidrimh agus ansin baintear na sonraí ón gcóras.

Conas Fianáin a Rialú

Is féidir leat fianáin a rialú agus/nó a scriosadh mar is mian leat - le haghaidh tuilleadh sonraí, féach  https://www.aboutcookies.org/. Is féidir leat na fianáin go léir atá ar do ríomhaire cheana féin a scriosadh agus is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe a shocrú chun go gcuirfidh siad cosc orthu. Má dhéanann tú amhlaidh, áfach, seans go mbeidh ort roinnt sainroghanna a choigeartú de láimh gach uair a thabharfaidh tú cuairt ar shuíomh agus seans nach n-oibreoidh roinnt seirbhísí nó feidhmiúlachtaí.

Do chuid faisnéise pearsanta a rialú

Is féidir leat bailiú nó úsáid do chuid faisnéise pearsanta a shrianadh ar na bealaí seo a leanas:

 1. Aon uair a iarrtar ort foirm a líonadh isteach ar an suíomh gréasáin, aimsigh an bosca inar féidir leat a chur in iúl nach dteastaíonn uait go n-úsáidfidh aon duine an fhaisnéis ar mhaithe le margaíocht dhíreach.
 2. Má chuir tú in iúl dúinn roimhe seo go raibh tú sásta go n-úsáidfear do chuid faisnéise pearsanta ar mhaithe le margaíocht dhíreach, is féidir leat d’intinn a athrú tráth ar bith agus é sin a chur in iúl dúinn tríd an leathanach “Déan Teagmháil Linn”.

Liosta de na Fianáin a Bhailímid


Gluais téarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí gréasáin

An píosa bogearra a úsáidtear chun leathanaigh gréasáin a léamh. Is samplaí de bhrabhsálaí gréasáin iad Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Safari agus Opera.

Seoladh IP

Na mionsonraí lena n-aithnítear do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta idirlín), arna léiriú i gcód 'prótacal idirlín' (mar shampla, 192.168.72.34). Gach ríomhaire atá i gceangal leis an ngréasán tá seoladh IP dá chuid féin aige, cé nár ghá gurb ionann an seoladh gach uair a dhéantar ceangal leis an ngréasán.

Fianáin

Píosaí beaga eolais, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs, a chuireann suíomh idirlín ar do ríomhaire. Is féidir leis an suíomh gréasáin na fianáin a léamh gach uair a thugann tú cuairt ar an suíomh sin ina dhiaidh sin. D'fhéadfadh go mbainfeadh an fhaisnéis a bheadh stóráilte i bhfianáin le do nósanna brabhsála ar leathanach gréasáin, nó d'fhéadfadh gur uimhir faoi leith a bheadh ann le go bhféadfadh an suíomh gréasáin 'cuimhneamh' ort agus tú ag filleadh ar an suíomh sin. Den chuid is mó, ní bhíonn faisnéis phearsanta i bhfianáin ónar féidir duine faoi leith a aithint, ach amháin má thugann an duine sin an fhaisnéis é/í féin ar an suíomh gréasáin.  

Ceisteanna

Má bhíonn aon cheisteanna agat i dtaca leis an bhfógra thuas maidir le cosaint sonraí, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí sa Bhanc Ceannais ar dataprotection@centralbank.ie