0
Cairt siopadóireachta
Iomlán: 
Ordaigh

FÓGRA MAIDIR LE COSAINT SONRAÍ AGUS BEARTAS FIANÁN

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais i leith an tsuímh gréasáin seo. Nílimid freagrach as ábhar nó cleachtais phríobháideachais aon suíomhanna gréasáin eile.

Fógra maidir le Cosaint Sonraí

Chun críocha na reachtaíochta um chosaint sonraí, is é Banc Ceannais na hÉireann, Sráid Wapping Nua, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, an rialaitheoir sonraí do shonraí pearsanta a chuirtear ar fáil tríd an suíomh gréasáin seo nó i dtaca le boinn inbhailithe a cheannach. An fhaisnéis go léir a thugtar don Bhanc Ceannais tríd an suíomh gréasáin seo, stóráiltear laistigh den Aontas Eorpach é.

Faisnéis Phearsanta a Bhailiú agus a Úsáid

Is féidir leat faisnéis a thabhairt dúinn sna cásanna seo a leanas:
 • nuair a bheidh boinn inbhailithe á gceannach agat ar an suíomh gréasáin lena n-áirítear nuair a chláróidh tú mar chustaiméir;
 • nuair a chomhlánóidh tú foirmeacha ar an suíomh gréasáin amhail an fhoirm ‘teagmháil a dhéanamh linn’;
 • nuair a chláróidh tú dár nuachtlitir;
 • nuair a ghlacfaidh tú páirt i gcomórtais deartha;
 • nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn ar an nguthán, thar an ríomhphost nó ar bhealach eile.
Féadfar na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh i bhfaisnéis phearsanta a thugtar dúinn:
 • ainm;
 • eolas teagmhála lena n-áirítear seoladh ríomhphoist, seoladh billeála agus seoladh seachadta;
 • faisnéis a bhaineann le do shainroghanna agus do chuid ábhar spéise;
 • faisnéis eile atá ábhartha do shuirbhéanna custaiméirí agus/nó tairiscintí;
 • sonraí cárta creidmheasa arna mbailiú ag soláthraí seirbhísí íocaíochta tríú páirtí [Buckaroo].
Bailímid agus úsáidimid an fhaisnéis chun do tháirgí roghnaithe agus seirbhísí a thabhairt duit, mar shampla:
 • úsáidimid an cárta creidmheasa, an t-eolas teagmhála agus an seoladh billeála chun íocaíocht a phróiseáil i leith do tháirgí roghnaithe.
 • úsáidimid an seoladh agus an t-eolas teagmhála chun a chinntiú go ndéanfar do tháirgí roghnaithe a sheachadadh duit ar bhealach sábháilte, éifeachtúil agus nochtfar an fhaisnéis sin don Phost nó do sheirbhís chúiréireachta chun na críche sin.
 • bailímid agus úsáidimid an fhaisnéis sin de bhun ár leasanna dlisteanacha lena n-áirítear margaíocht, do chuid riachtanas a thuiscint agus ár dtáirgí agus seirbhísí a fheabhsú. Ó am go ham, ba mhaith linn:
  • ríomhphoist promóisin a chur chuig an seoladh ríomhphoist a bheidh tugtha agat maidir le táirgí nua, tairiscintí speisialta nó faisnéis eile má mheasaimid gur ábhar spéise duit an fhaisnéis sin.
  • teagmháil a dhéanamh leat chun críocha taighde margaidh.
Má thugann tú toiliú dúinn teagmháil a dhéanamh leat chun na gcríoch thuas, déanaimid amhlaidh. Má dhiúltaíonn tú do na cumarsáidí sin, urramóimid do chuid sainroghanna gach tráth.  Féach an chuid thíos ar “Conas Fianáin a Rialú” maidir leis an gcaoi inar féidir leat bailiú nó úsáid do chuid faisnéise pearsanta a shrianadh.
Coinneoimid do chuid faisnéise pearsanta ar feadh cibé fad is gá chun na gcríoch sonrach ar ina leith a bailíodh í.

Do chuid Faisnéise a Choinneáil Slán

Táimid meáite ar a chinntiú go gcoinnítear do chuid faisnéise slán. D’fhonn rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe a sheachaint, tá nósanna imeachta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí curtha i bhfeidhm againn chun an fhaisnéis a bhailímid ar líne a chosaint agus a choinneáil slán.

Do chearta

Tá na cearta seo a leanas agat:
an ceart cóip den fhaisnéis phearsanta atá á sealbhú againn fút a fháil;
an ceart iarratas a dhéanamh go ndéanfaí faisnéis mhíchruinn, neamhiomlán nó faisnéis nach bhfuil cothrom le dáta a cheartú;
an ceart go ndéanfaimid aon fhaisnéis atá againn fút a léirscriosadh in imthosca áirithe amhail nach gá dúinn an fhaisnéis sin a shealbhú a thuilleadh nó i gcás ina mbeidh do thoiliú leis an bpróiseáil tarraingthe siar;
an ceart agóid a dhéanamh in aghaidh phróiseáil do chuid faisnéise amhail próiseáil chun críocha margaíochta dírí;
an ceart iarraidh orainn do chuid faisnéise a thabhairt duit i bhformáid struchtúrtha, chomónta a bheidh inléite ag meaisín;
an ceart a iarraidh go srianfaí próiseáil do chuid faisnéise in imthosca áirithe.

I gcás ina mbeidh do chuid sonraí á bpróiseáil againn ar bhonn do thoilithe amháin, beidh tú i dteideal do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith. Ní dhéanfaidh sé seo difear do dhlíthiúlacht ár bpróiseála sula ndéanfar an toiliú a tharraingt siar.
Tá an ceart agat freisin gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí tráth ar bith. 
Féadfaidh go mbeidh feidhmiú do chuid ceart faoi réir coinníollacha áirithe agus féadfaidh go mbeidh tuilleadh faisnéise ag teastáil uainn uait sula mbeimid ábalta freagairt do d’iarratas.
Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach um Chosaint Sonraí ag an seoladh ríomhphoist thíos nó tríd an bhFoirm Iarratais um Chearta an Duine is Ábhar do na Sonraí  a chur isteach.

Úsáidimid fianáin.

Úsáidimid fianáin chun ábhar agus fógraí a phearsantú, gnéithe de na meáin shóisialta a chur ar fáil agus anailís a dhéanamh ar thrácht chuig an suíomh gréasáin. Ina theannta sin, déanaimid faisnéis maidir leis an úsáid a bhaineann tú as ár suíomh gréasáin a roinnt lenár gcomhpháirtithe meán sóisialta, fógraíochta agus anailísíochta agus féadfaidh siadsan an fhaisnéis sin a chur le faisnéis eile atá curtha ar fáil agat dóibh nó atá bailithe acu tríd an úsáid a bhain tú as a gcuid seirbhísí.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar ár leathanach maidir le fógra príobháideachais & fianáin.

Is téacschomhaid bheaga iad fianáin a mbaineann suíomhanna gréasáin úsáid astu chun eispéireas an úsáideora a dhéanamh níos éifeachtaí.

Sonraítear faoin dlí gur féidir linn fianáin a stóráil ar do ghléas má tá siad fíor-riachtanach d’oibriú an tsuímh gréasáin seo. I gcás gach cineál fianáin eile, is gá dúinn cead a iarraidh ort.

Baineann an suíomh seo úsáid as cineálacha éagsúla fianán. Tá roinnt de na fianáin curtha ann ag seirbhísí tríú páirtí atá le fáil ar ár gcuid leathanach.

Is féidir leat do thoiliú leis an Dearbhú Fianán ar ár suíomh gréasáin a athrú nó a chúlghairm tráth ar bith.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil maidir linne, maidir le conas teagmháil a dhéanamh linn agus maidir leis an gcaoi ina bpróiseálaimid sonraí pearsanta inár mBeartas Príobháideachais.

Sonraigh do ID toilithe agus an dáta, le do thoil, nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn maidir le do thoiliú.
Baineann do thoiliú leis na fearainn seo a leanas: https://collectorcoins.ie/

Riachtanach (10)

Cuidíonn fianáin riachtanacha le suíomh gréasáin a dhéanamh níos inúsáidte trí fheidhmeanna bunúsacha amhail nascleanúint leathanaigh agus rochtain ar réimsí sábháilte den suíomh gréasáin a chumasú. Ní féidir leis an suíomh gréasáin feidhmiú i gceart d’uireasa na bhfianán seo.

Ainm

Soláthraí

Cuspóir

Dáta éaga

Cineál

_RequestVerificationToken

https://collectorcoins.ie/

Cuidíonn sé seo le hionsaithe um Brionnú Iarratas Cros-Suímh (CSRF) a sheachaint.

Seisiún

Fianán HTTP

_GRECAPTCHA

Google

Úsáidtear an fianán seo chun idirdhealú a dhéanamh idir daoine agus botaí. Tá sé tairbhiúil don suíomh gréasáin d’fhonn tuairiscí bailí a thabhairt ar úsáid an tsuímh gréasáin.

179 lá

Fianán HTTP

ARRAffinity

https://collectorcoins.ie/

Úsáidtear é seo chun trácht chuig an suíomh gréasáin a dháileadh ar roinnt freastalaithe éagsúla d’fhonn agaí freagartha a bharrfheabhsú.

Seisiún

Fianán HTTP

ARRAffinitySameSite

https://collectorcoins.ie/

Úsáidtear é seo chun trácht chuig an suíomh gréasáin a dháileadh ar roinnt freastalaithe éagsúla d’fhonn agaí freagartha a bharrfheabhsú.

Seisiún

Fianán HTTP

ASP.NET_SessionId

https://collectorcoins.ie/

Coimeádann sé stádas seisiúin an úsáideora ar bun thar iarratais leathanach.

Seisiún

Fianán HTTP

breakPoint

https://collectorcoins.ie/

Sábhálann sé méid scáileáin an úsáideora d’fhonn méid na n-íomhánna ar an suíomh gréasáin a choigeartú.

6 lá

Fianán HTTP

CookieConsent

Cookiebot

Stórálann sé stádas toilithe fianáin an úsáideora don fhearann reatha.

1 bhliain

Fianán HTTP

rc::a

Google

Úsáidtear an fianán seo chun idirdhealú a dhéanamh idir daoine agus botaí. Tá sé tairbhiúil don suíomh gréasáin d’fhonn tuairiscí bailí a thabhairt ar úsáid an tsuímh gréasáin.

Dianseasmhach

Stóras Logánta HTML

rc::b

Google

Úsáidtear an fianán seo chun idirdhealú a dhéanamh idir daoine agus botaí.

Seisiún

Stóras Logánta HTML

rc::c

Google

Úsáidtear an fianán seo chun idirdhealú a dhéanamh idir daoine agus botaí.

Seisiún

Stóras Logánta HTML

 

Staidreamh (11)

Cuidíonn fianáin staidrimh le húinéirí suíomhanna gréasáin an chaoi ina mbíonn cuairteoirí ag idirghníomhú le suíomhanna gréasáin a thuiscint trí fhaisnéis a bhailiú agus a thuairisciú go hanaithnid.

Ainm

Soláthraí

Cuspóir

Dáta éaga

Cineál

_ga

Google

Cláraíonn sé ID uathúil a úsáidtear chun sonraí staidrimh a ghiniúint maidir leis an gcaoi ina mbaineann an cuairteoir úsáid as an suíomh.

2 bhliain

Fianán HTTP

_ga

Google

Úsáideann Google Analytics an fianán seo chun sonraí a bhailiú maidir le líon na gcuairteanna a thugann úsáideoir ar an suíomh gréasáin mar aon le dáta na chéad chuairte agus dáta na cuairte is déanaí.

1 bhliain

Fianán HTTP

_gat

Google
https://collectorcoins.ie/

Úsáideann Google Analytics an fianán seo chun an ráta iarratais a scóigeadh.

1 lá

Fianán HTTP

_gid

Google

Cláraíonn sé ID uathúil a úsáidtear chun sonraí staidrimh a ghiniúint maidir leis an gcaoi ina mbaineann an cuairteoir úsáid as an suíomh.

1 lá

Fianán HTTP

_vwo_uuid_v2

VWO

Socraítear an fianán seo chun tástálacha scartha a dhéanamh ar an suíomh lena mbarrfheabhsaítear ábharthacht an tsuímh gréasáin don chuairteoir - is féidir an fianán a shocrú chun feabhas a chur ar eispéireas an chuairteora le suíomh gréasáin.

1 bhliain

Fianán HTTP

acsbReset

acsbapp.com

Socraítear ID uathúil lena gceadaítear don suíomh gréasáin sonraí a fháil maidir le hiompar cuairteora ar an suíomh gréasáin agus ar an aip chun críocha staidrimh.

Dianseasmhach

Stóras Logánta HTML

bailiú

Google

Úsáidtear é chun sonraí a chur chuig Google Analytics maidir le gléas agus le hiompar an chuairteora. Rianaítear an cuairteoir thar ghléasanna agus thar chainéil mhargaíochta.

Seisiún

Pixel Tracker

v.gif

VWO

Socraítear an fianán seo chun tástálacha scartha a dhéanamh ar an suíomh lena mbarrfheabhsaítear ábharthacht an tsuímh gréasáin don chuairteoir - is féidir an fianán a shocrú chun feabhas a chur ar eispéireas an chuairteora le suíomh gréasáin.

Seisiún

Pixel Tracker


Neamhaicmithe (3)

Fianáin neamhaicmithe a bhfuil aicmiú á dhéanamh againn orthu faoi láthair, mar aon le soláthraithe na bhfianán leithleach.

Ainm

Soláthraí

Cuspóir

Dáta éaga

Cineál

BasketKey

https://collectorcoins.ie/

Ar Feitheamh

5 bliana

Fianán HTTP

isAt2x

https://collectorcoins.ie/

Ar Feitheamh

6 lá

Fianán HTTP

ProductsLastSeen

https://collectorcoins.ie/

Ar Feitheamh

5 bliana

Fianán HTTP